1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acceptând Termenii și Condițiile vă exprimați consimțământul neechivoc că VOLT FINANCE S.R.L., cu sediul în Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1251/16.12.2016, cod unic de înregistrare 35545523, înregistrată ca operator de date cu caracter personal în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul European 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați VOLT FINANCE S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestora către asociați și afiliați ai VOLT FINANCE S.R.L., din țară sau din străinătate, parteneri de afaceri și contractori ai VOLT FINANCE S.R.L., din țară sau din străinătate, în scopul prestării de servicii financiare, în scopuri statistice și/sau pentru promovarea și publicitatea produselor financiare existente sau viitoare.

Informațiile referitoare la plată folosind cardurile de credit sau debit pot fi, de asemenea colectate. Totodată, VOLT FINANCE S.R.L. are dreptul să prelucreze informațiile dvs. cu caracter personal, precum: codul numeric personal, cetățenia, adresă, profesia, locul de muncă, adresa de e-mail, numărul de telefon, situația familială, economică și financiară, nivelul de educație, venitul, declarațiile și documentele de orice fel depuse, redactate sau completate, având obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

Acceptând «Termeni și Condiții» vă exprimați de asemenea consimțământul că adresa dvs. de e-mail și nr. de telefon să fie utilizate de către VOLT FINANCE S.R.L. pentru a vă notifica referitor la dobândirea calității de utilizator al serviciilor sale de către cunoscuții dvs.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR?

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, VOLT FINANCE S.R.L. va avea întotdeauna în vedere că prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitabilitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, de regulă:

 •  date de identificare: nume, prenume, CNP;
 •  adresă e-mail;
 •  numărul de telefon mobil a persoanei vizate;
 •  fotografii de profil din rețeaua socială Facebook;
 •  informații financiare (bancă emitentă a cardului bancar);
 •  contactele din telefonul mobil;
 •  orice alte informații statistice provenite de pe urmă prelucrărilor datelor efectuate (cum ar fi:, segmentarea clientelei în funcție de criterii statistice, identificatorul unic asociat pentru fiecare client în parte în sistemul intern de date VOLT FINANCE S.R.L.).

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care vă manifestați interesul, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către VOLT FINANCE S.R.L.

CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar în scopuri legitime prin operațiuni tehnice, precum:

 •  înregistrarea, colectarea, organizarea și stocarea datelor în memoria internă;
 •  utilizarea, transmiterea, arhivarea datelor cu caracter personal;
 •  blocarea, restricționarea, ștergerea.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoie de a respectă o obligație legală, pe interesul legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat acordul în acest sens.

În cazul în care Clientul furnizează către VOLT FINANCE S.R.L. informații despre o altă persoană, acesta are obligația de a informă respectivă persoană cu privire la conținutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

OBȚINEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

VOLT FINANCE S.R.L. obține datele cu caracter personal direct de la client și prin consultarea de surse externe în scopul îndeplinirii obligațiilor prudențiale prevenire a furtului de identitate și spălării banilor. Sursele de date externe includ deținătorii abilitați baze de date informaționale, informații public disponibile în rețelele sociale cât și Internet.

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

VOLT FINANCE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 •  identificarea persoanelor vizate (de ex: telefon, e-mail);
 •  verificarea clientelei în vederea prevenirii furtului de identitate și prevenirea acțiunilor de spălare a banilor;
 •  operațiuni de audit intern și audit extern;
 •  centralizarea și stocarea datelor în baza de date internă în scopul utilizării de către departamentele VOLT FINANCE S.R.L. în desfășurarea activității acestora;
 •  contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefon, e-mail, SMS);
 •  desfășurarea activităților de marketing prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefon, e-mail, SMS) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta;
 •  efectuarea analizelor statistice a portofoliul de clienți pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite;
 •  realizarea de activități de curierat;
 •  efectuarea raportărilor către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile (de ex: ANAF);
 •  transmiterea către terți contractați, în condițiile legii.

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigură că va propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări și profilări de marketing care ne ajută în formarea de oferte dedicate.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU DORIȚI CA DATELE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE DE CĂTRE VOLT FINANCE S.R.L.?

În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitate inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pe tot parcursul relației noastre, după finalizarea acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în bază cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

CĂTRE CINE POT FI TRANSMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 •  parteneri (de exemplu, companii de tehnologii și plăți precum VISA sau MASTERCARD);
 •  terți subcontractați (de exemplu, prestatatori de servicii poștale, agenții de media, servicii de cercetări de marketing);
 •  birouri de organizare a bazelor de date (agenții de servicii SWIFT/Transfond – pentru plăți în lei/valută);
 •  membri ai VOLT FINANCE S.R.L.;
 •  alte autorități competențe (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);
 •  mandatari/împuterniciți în scopul intereselor legitime ale VOLT FINANCE S.R.L. (firme de avocatură).

CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

 •  Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 •  Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 •  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; cum ar fi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din Calea Floreasca nr.112, et.2, sector 1, Bucureşti, 014455;
 •  Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când VOLT FINANCE S.R.L. nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoană vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale VOLT FINANCE S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 •  Dreptul de opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei plângeri, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către VOLT FINANCE S.R.L., în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziție și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară;
 •  Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale – reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita VOLT FINANCE S.R.L. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, exclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a va exprimă punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalități descrise în prezența informare;
 •  Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 •  Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 •  Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 •  Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la această și poți contesta decizia.

SE POT TRANSMITE DATELE ÎN AFARĂ ȚĂRII?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transmiterea lor în străinătate, în scopurile mai sus menționate. Datele pot fi transferate în state în/din afară Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotrivă oricărei alte forme de prelucrare ilegala.

2. ACCESAREA SERVICIILOR

Prin accesarea site-ului și a serviciilor puse la dispoziție de VOLT FINANCE S.R.L., declarați că informațiile prevazute în formular, pe care le-aţi completat, sunt adevarate și neînșelătoare și cunoașteți sancțiunile prevazute de Codul Penal pentru infracțiunea de fals in declarații.

3. ACORDUL PRIVIND DEBITAREA CONTULUI ASOCIAT CARDULUI BANCAR

În cazul în care accesati serviciile VOLT FINANCE S.R.L., vă exprimați acordul, să furnizati datele aferente cardului dumneavoastră, procesatorului de plăți partener al VOLT FINANCE S.R.L., și ca informațiile cu privire la cardul dumneavoastră să fie verificate si validate de către VOLT FINANCE S.R.L.

În acest sens, autorizați VOLT FINANCE S.R.L. să blocheze o sumă în valoare de 1-2 lei, ce urmează a se debloca fără costuri pentru dumneavoastră.

4. FOLOSIREA SITE-ULUI, ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI ȘI ALE APLICAȚIEI VOLT

Periodic, VOLT FINANCE S.R.L. isi rezerva dreptul de a efectua modificari in termenii si conditiile prezentate, fara o notificare prealabila. Utilizarea serviciilor VOLT FINANCE S.R.L. presupune cunoasterea si acceptarea implicita a termenilor si conditiilor.

5. POLITICA DE RETURNARE

În cazul în care cardul dvs. a fost debitat cu o sumă de bani în favoarea VOLT FINANCE S.R.L. și această debitare nu a fost autorizată de dvs. sau a fost executată incorect, aveți obligația de a semnala fără întârziere acest fapt către VOLT FINANCE S.R.L., dar nu mai târziu de 13 luni calculate de la data debitării cardului dvs., prin telefon, fax sau e-mail, la datele de contact indicate pe site-ul VOLT FINANCE S.R.L. Astfel de situații pot apărea atunci când, de exemplu, a fost înregistrată o plată dublă cu privire la stingerea unei obligații de plată, parțial sau total, sau a fost efectuat un transfer bancar în contul sumelor datorate către VOLT FINANCE S.R.L., sau, a fost efectuată o plată neautorizată de către o persoană, alta decât titularul cardului, fără autorizarea sau cunoștința titularului cardului etc.

6. CORESPONDENȚA

Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul în mod expres și neechivoc ca toate comunicările și corespondența, în format tipărit, mesaj text, electronic si/sau telefonic, dintre dvs. și VOLT FINANCE S.R.L. să fie păstrată de VOLT FINANCE S.R.L. pe toata perioada derularii contractului incheiat intre dvs. si VOLT FINANCE S.R.L., inclusiv pentru o perioadă de 13 luni calculate de la data la care contul (urile) bancare ale VOLT FINANCE S.R.L. au fost creditate cu o sumă de bani prin care s-au stins, partial sau total, sume datorate de dvs. în baza contractului încheiat cu VOLT FINANCE S.R.L.. Toate aceste comunicări și întreaga corespondență dintre dvs. și VOLT FINANCE S.R.L. pot fi puse la dispoziția Master Card și Visa Card ori de câte ori a fost semnalată o operațiune de plată neautorizată sau executată incorect. Prezenta secțiune se aplică tuturor comunicărilor și întregii corespondențe dintre dvs. și VOLT FINANCE S.R.L., indiferent dacă data acesteia este anterioară sau ulterioară operațiunii de plată neautorizată sau executate incorect.

7. COOKIES

Acest site folosește cookies care sunt utilizate pentru autentificarea și reținerea preferințelor utilizatorului. Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care VOLT FINANCE S.R.L. le oferă clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit cookies. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea de cookies, puteți să schimbați în mod corespunzător configurația browserului dumneavoastră.

8. COPYRIGHT

VOLT FINANCE S.R.L. deține toate drepturile aferente site-ului www.volt.ro și conținutului acestuia, inclusiv design, grafică, formă de prezentare, precum și toate drepturile aferente tuturor materialelor de marketing, publicitate sau alt fel de prezentare. Acestea sunt protejate de legislația în vigoare. Orice act sau încercare de copiere, modificare, afișare, transmitere, publicare, în orice formă, a conținutului și/sau a oricărui element al site-ului, fără acordul VOLT FINANCE S.R.L., sunt interzise.

9. RĂSPUNDEREA PRIVIND USER-UL ȘI PAROLA

Prin accesarea și utilizarea acestui site sau a aplicației VOLT aveți posibilitatea solicitării unui serviciu prin completarea formularului, ocazie cu care vi se va aloca un cont de utilizator. Aveți obligația și răspunderea de a păstra secretul parolei aferente contului de utilizator, orice accesare a contului dvs. de utilizator de o terță persoană ca urmare a neprotejării de către dvs. a secretului acesteia neputând fi imputată VOLT FINANCE S.R.L.